Uzdravte se jídlem! - Marky SCD receptySCD průvodce

objednávka
registrace


POSTUP OBJEDNÁVÁNÍ

Zvolte požadovanou měnu
vyberte variantu úhrady,
vyplňte
 údaje, přidejte souhlas s podmínkami 
a klikněte na tlačítko "Odeslat objednávku".

Krok č. 1: Vaše údaje

Fakturační údaje


100% záruka spokojenosti
30ti denní záruka vrácení peněz

(při jednorázové platbě)

DOŽIVOTNÍ PŘÍSTUP DO SCD PRŮVODCE

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího on-line programu SCD Průvodce (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.uzdravtesejidlem.cz/ nebo jejích subdomén.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je

HEAL WITH MEAL LIMITED
35a Astbury Road, London, United Kingdom, SE15 2NL
Company Registration No: 10316996

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.uzdravtesejidlem.cz/ nebo subdoméně. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.uzdravtesejidlem.cz/ nebo subdomény. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky najdete celkovou cenu služby, prodávající není plátcem DPH.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

1) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu Stripe Payments Europe, Limited, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe Payments Europe, Limited.

2) Možnosti plateb:

a) Bankovním převodem na CZK účet číslo 9725861001/5500 na jméno RADEK KUDRNA v Raiffeisenbank a.s. IBAN: CZ3255000000009725861001 BIC kód/SWIFT: RZBCCZPP

b) Bankovním převodem na EUR účet číslo 2947033541/1100 na jméno RADEK KUDRNA v Tatra banka, a.s. IBAN: SK0611000000002947033541 BIC kód/SWIFT: TATRSKBX

c) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

d) Forma platby: Platba je buď jednorázová nebo rozložená do 6 měsíčních splátek.

e) Bonusy: Všechny bonusy, na které máte nárok (výčet bonusů je na webové adrese https://www.uzdravtesejidlem.cz/ nebo subdoméně), budou zaslány, či zpřístupněny nejpozději 30 dnů po registraci a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

V. Garance vrácení peněz

a) Za produkt SCD Průvodce ručíme zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. Nevztahuje se na verzi získanou formou rozložené platby.

b) Pokud kupující do 30 kalendářních dnů zjistí, že dané informace nejsou pro něho přínosem, pak má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: podpora@uzdravtesejidlem.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně programu SCD Průvodce. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu SCD Průvodce a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů nabízených spolu s předmětem koupě.

c) Program SCD Průvodce si klade za cíl vést a motivovat k uzdravení vlastními schopnostmi.

VI. Sankce

a) Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://uzdravtesejidlem.cz/ nebo její subdoménu zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím bankovního převodu na účty, č. ú. pro platby v CZK: 9725861001/5500, vedené v Raiffeisenbank a.s., VS: číslo proforma faktury. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na https://www.uzdravtesejidlem.cz/ kontakty.

b) V případě volby rozložených plateb je třeba hradit včas všech 6 plateb vždy v uvedené výši. Při přerušení plateb dojde k úplnému odpojení přístupu do programu SCD Průvodce. Při obnovení plateb nebo doplacení po vzájemné dohodě bude programu SCD Průvodce bude přístup opět zprovozněn a uveden do původního stavu.

VII. Odpovědnost

a) Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

b) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

c) Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek https://www.uzdravtesejidlem.cz/ i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací kupujícím, návštěvníkem nebo i další osobou, závisí zcela na svobodném rozhodnutí všech jmenovaných zúčastněných osob. Tyto stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují lékařskou péči, diagnostiku, ani dietní doporučení vašeho lékaře.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití dle GDPR a nejsou poskytovány třetím stranám.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.uzdravtesejidlem.cz/ nebo jejích subdomén, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.uzdravtesejidlem.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.