Partnerský program


Přihlášení do statistik

Pokud jste již registrován/a. Zadejte prosím svůj email a heslo.

 

Zapomenuté heslo

Registrace partnera

Zadejte svůj email a získejte svůj osobní odkaz, který můžete využít pro získání zajímavé provize.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky provizního systému programu „Uzdravte se jídlem"

 

I. Všeobecná ustanovení využívání partnerského programu Uzdravte se jídlem - http://radekkudrna.clipsan.com/cs/partner?hash=67702

Vyplněním registračního formuláře a označením pole souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami provizního systému (dále jen „Provizní podmínky“), souhlasí registrující se člověk nebo korporace (dále jen ‘partner’) s Provizními podmínkami http://radekkudrna.clipsan.com/cs/partner?hash=67702 v celém rozsahu a uzavírá tím smlouvu o spolupráci s provozovatelem, kterým je

HEAL WITH MEAL LIMITED
35 Firs Avenue, London, United Kingdom, N11 3NE
Company Registration No: 10316996 

(dále jen ‘provozovatel’) 

Provozovatel uzavírá s partnerem tuto smlouvu: 

a) Partner propaguje služby a produkty provozovatele (osobně, vlastními obchodními aktivitami, reklamou, na svých internetových stránkách, emailem na vlastní databázi apod.) a využívá postupy, podklady a informace provozovatele (prodejní manuály a argumenty, bannery, ikonky, textové odkazy apod.). 

b) Provozovatel vyplatí partnerovi provizi z každého obchodu, který bude uskutečněn zákazníkem zprostředkovaným partnerem. Za zákazníka zprostředkovaného partnerem se považuje člověk nebo korporace, který přišel na stránky provozovatele prostřednictvím odkazu partnera (prokliku) zakoupil si služby nebo produkty nabízené provozovatelem a zaplatil celou kupní cenu takového zboží nebo služeb. Zprostředkování koupě provozovatel identifikuje podle affiliate kódu partnera umístěného v odkazu vedoucího ze stránky partnera na stránku provozovatele nebo vložením affiliate kódu partnera do formuláře pro aktivaci služby provozovatele. Pokud se jedná o odkaz partnera, je tato informace uložena po dobu 90 dní v cookies návštěvníka. 

c) Partner má přístup ke svému proviznímu účtu na adrese http://radekkudrna.clipsan.com/cs/partner?hash=67702 s přehledem provedených prodejů, schválených a vyplacených provizí a dalším aktivitám 

d) Partner prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese jsou správné a úplné, a že je plnoletý a svéprávný. 

e) Provozovatel má právo Provozní podmínky kdykoliv jednostranně dle svého uvážení měnit. O provedené změně bude informovat registrované partnery emailem. Změněné podmínky jsou považovány za účinné od okamžiku doručení oznámení o změně partnerovi, jinak od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je oprávněn účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na partneri@uzdravtesejidlem.cz s žádostí o ukončení spolupráce. Nárok na již získané provize tím nezaniká. 

Partner bere na vědomí, že provozovatele bude při jednáních s partnery zastupovat a na své adrese http://radekkudrna.clipsan.com/cs/partner?hash=67702 veškeré záležitosti s partnery vyřizovat

HEAL WITH MEAL LIMITED
35 Firs Avenue, London, United Kingdom, N11 3NE
Company Registration No: 10316996
 

II. Provize a její výše 

a) Nárok na provizi partnerovi vzniká splněním všech následujících podmínek: 

- partner je řádně registrovaný, vyplnil všechny požadované údaje a tyto jsou správné a aktuální 

- partner používá svůj osobní partnerský odkaz, který má k dispozici v členské sekci 

- zákazníka zprostředkuje partner prostřednictvím prokliku z partnerského odkazu na stránku provozovatele, objedná si službu nebo produkt nabízený provozovatelem. Tento úkon provizní systém zaregistruje 

- zákazník zaplatí celou kupní cenu zakoupeného zboží nebo služby nabízeného provozovatelem. Nezaplatí-li zákazník celou kupní cenu a provozovatel od takové kupní smlouvy odstoupí, nevzniká partnerovi na provizi nárok. Totéž platí pokud zákazník využije záruku provozovatele na vrácení peněz z jakéhokoliv důvodu a provozovatel peníze takovému zákazníkovi vrátí. 

- partner doručí provozovateli řádný a bezchybný daňový doklad – fakturu na příslušnou provizi. Provozovatel není povinen vyplatit partnerovi provizi v případě, že faktura bude obsahovat chyby. O takové skutečnosti však provozovatel partnera poučí. Splatnost faktury začíná běžet vždy od doručení správné faktury provozovateli 

b) Výše provize je stanovena vždy pro příslušný provizní program a je uvedena v členské sekci v detailech programu vždy jako procento z prodeje nebo absolutní částka 

c) Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti partnera, maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč. Celková částka provize k vyplacení je oznámena partnerovi na stránkách http://radekkudrna.clipsan.com/cs/partner?hash=67702. Poskytovatel uhradí příslušnou částku bankovním převodem. 

d) Provozovatel umožní partnerovi přístup do on-line systému http://radekkudrna.clipsan.com/cs/partner?hash=67702, kde si může zkontrolovat výši provize a stav účtu. 
 

III. Práva a povinnosti partnera 

a) partner je oprávněn propagovat služby a produkty provozovatele pouze způsobem, který je v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a etickými kodexy reklamy, zejména umístit reklamu na služby a produkty provozovatele pouze na internetové stránky, které jsou v souladu s obecně závaznými platnými předpisy, neobsahují jakýkoliv závadný obsah, anebo obsah porušující oprávněné zájmy třetích osob vyplývající zejména z autorského zákona, práva k ochranným známkám, patentům a průmyslovým vzorům, obchodním firmám, doménám, osobnostním právům apod. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama nebo informace a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách. 

b) Poskytnutá reklamní grafika, fotografie, animace či audiovizuální díla jsou chráněna jako autorské dílo a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci služeb partnera. Partner nesmí používat jinou grafiku provozovatele než tu, která je k tomu určena na webu http://radekkudrna.clipsan.com/cs/partner?hash=67702. Partner rovněž nesmí používat podobizny lidí na reklamních materiálech vyobrazených jinak než provozovatelem určeným a schváleným způsobem. 

c) partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem http://radekkudrna.clipsan.com/cs/partner?hash=67702 a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele. 

d) Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků.. Partner je povinen nepodniknout nic, co by mohlo poškodit dobré jméno nebo pověst provozovatele anebo mohlo působit jako nekalá soutěž na spotřebitele či soutěžitele provozovatele. 

e) Z jedné IP adresy se započítává pouze 1 honorovaný proklik v průběhu 24 hodin. Prokliky z jedné IP adresy nad tento limit se nepovažují za zprostředkování návštěvy webových stránek provozovatele či objednávky, nepovažují se tedy za honorované. 

f) Veškeré prokliky musí pocházet z přímého kliknutí návštěvníků. Partner nesmí používat jiné techniky, které by vedly k vyvolávání honorovaných prokliků, zejména k vyvolávání cílových URL adres z reklamních ploch provozovatele pomocí skriptů či programů, ať už ruční či automatizované. 

g) Zprostředkování přístupu na webové stránky provozovatele prostřednictvím webových stránek partnera se zaznamená pouze v případě, že má návštěvník ve svém prohlížeči povolené tzv. cookies, má je v plném rozsahu povolené pro webové stránky provozovatele a při dokončování objednávky zboží či služeb provozovatele je daný záznam v cookies, pocházející z prokliku, přítomný a dostupný. 

h) Jestliže návštěvník cookies povolená nemá, blokuje jejich používání pro webové stránky provozovatele, dodatečně je ze svého prohlížeče odstraní, přepíše či jiným způsobem znemožní přečtení původního záznamu z cookies při dokončování objednávky zboží nebo služeb provozovatele, nenese za to provozovatel žádnou odpovědnost a partnerovi nevzniká nárok na provizi z návštěvníkem vytvořené objednávky. 

i) Informace v cookies o prokliku návštěvníka přes reklamní plochu provozovatele na webových stránkách partnera je platná po dobu 90 dní od prokliku. Po této době se objednávky vytvořené návštěvníkem nepovažují za zprostředkované partnerem a nevzniká mu nárok na provizi. Doba informace v cookies o prokliku může být jednostranně změněna provozovatelem, přičemž změna je účinná od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele. 

j) Partner nesmí kohokoliv navádět k proklikům s cílem zvyšování honorovaných prokliků na reklamní plochy provozovatele a/nebo za tyto prokliky návštěvníkům nabízet jakoukoliv odměnu nebo jiný prospěch. Partnerovi je zakázáno úmyslně provádět prokliky na reklamní plochu provozovatele na jeho webových stránkách. Prokliky, které pocházejí z počítače partnera či z počítačů, které partner ovládá, nebudou považovány za platné a nebudou honorovány. 

k) Partner nesmí používat žádné prostředky či nástroje k blokování úplného otevření a zobrazení webové stránky provozovatele po kliknutí na reklamní plochu provozovatele či jinak omezovat návštěvníka v přístupu na webové stránky provozovatele. 

l) Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z provizního systému takové reklamní plochy, které po dobu jednoho měsíce či delší nevykazují žádnou aktivitu, nevedou k návštěvnosti webových stránek provozovatele nebo jsou nefunkční. 

m) Provizní systém je detailně monitorován a vyhodnocován. Jakékoliv pokusy o zneužití systému a nadměrné generování odměn za prokliky budou provozovatelem postihovány. V případě, že je provozovateli touto aktivitou způsobena škoda, bude tato škoda zadokumentována a následně řešena právní cestou. Škody, které dosáhnou výše zakládající trestněprávní odpovědnost, jsou zadokumentovány a předány orgánům činným v trestním řízení. Do způsobené škody se zahrnuje rovněž náhrada času technika a/nebo operátora, který danou událost zpracovává. 

n) Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch a provizních odkliků na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli. Poruší-li partner některé ze shora uvedených omezení, je provozovatel oprávněn postupovat v souladu s bodem 1.12. Stejně tak je oprávněn postupovat i při neodůvodněném nadměrném počtu přístupů či prokliků z jedné IP adresy nebo z jedné sítě a/nebo při opakovaných pokusech o zvyšování počtu zobrazení či prokliků. 

o) Dále partner nesmí: 

- registrovat doménu první úrovně obsahují slovní spojení „uzdravtesejidlem“, „kurzuzdravtesejidlem“, „kurz2uzdravtesejidlem“, „kurz-uzdravtesejidlem“, kurz2-uzdravtesejidlem či jiné domény používané provozovatelem,
- rozesílat nevyžádané emaily na zakoupené, či jinak pořízené kontakty, které vám neudělily výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení
- provádět prodeje a registrace přes svůj vlastní affiliate odkaz 

- jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele, označení „Uzdravte se jídlem!“ nebo lidí spjatých s provozovatelem majetkově či smluvně, jakož ani jiných partnerů provozovatele v provizním systému
- umisťovat reklamy na stránky, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, které obsahují pornografický obsah, nebo obsah, který by mohl poškodit dobré jméno provozovatele nebo jeho programů 

- nesmí umístit odkaz, či banner na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam 

Porušení těchto zásad opravňuje provozovatele k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi partnerem a provozovatelem podle těchto provozních podmínek a okamžité zrušení provizního účtu Partnera. Dále vzniká v takovémto případě provozovateli nárok na smluvní pokutu vůči partnerovi ve výši totožné s nárokem partnera na případnou provizi, přičemž tato smluvní pokuta nemá vliv na náhradu případné škody způsobené závadným jednáním partnera 
 

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce 

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
b) Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit v případě, že partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě. 

c) Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě. 

d) Partner i provozovatel jsou oprávněni kdykoliv vypovědět písemně smlouvu vzniklou podle těchto provozních podmínek, a to i bez uvedení důvodů. Smlouva v takovém případě zanikne doručením výpovědi druhé smluvní straně. 
 

V. Ostatní ujednání 

a) Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změněné podmínky nabývají účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele. Nesouhlasí-li partner se změnami podmínek, může dohodu o spolupráci vypovědět. 

b) Partner je povinen zachovat mlčenlivost o informacích, o kterých se dozvěděl při plnění této smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na informace zveřejněné provozovatelem nebo dostupné z veřejných zdrojů uveřejněné oprávněným způsobem. 

c) Provozovatel povzbuzuje partnery o oznámení případných chyb systému provizí, narušení bezpečnosti systému, nesprávné chování systému za odměnu 1.000 Kč prvnímu oznamovateli chyby a žádá o nesdělování informací o zjištěných chybách třetím osobám. 

d) Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy či se naruší načítání stránek klientů. 

e) Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 9. 8. 2016. 

f) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem online provizního systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob. 

g) partner souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn bez dalšího předchozího upozornění převést práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy na jinou osobu majetkově nebo personálně spjatou s prodávajícím. Taková skutečnost bude oznámena na webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem.Zpět na formulář

Copyright © 2020 Uzdravtesejidlem.cz